Mission Statement

 

Our main goal and purpose is to provide Worldwide Locator Assistance/Research/Guidance and Service to American-Thais who were fathered by American GI's and civilians stationed in Thailand during the Vietnam War. We also assist American Fathers wanting to locate their biological children who remained in Thailand during and after the Vietnam War. Thai Nationals are welcome to the same services.


เป้าหมายหลักของเราและวัตถุประสงค์คือการให้ที่ตั้งทั่วโลกให้ความช่วยเหลือ / วิจัย / การแนะแนวและการให้บริการเพื่ออเมริกันคนไทยที่ได้รับพระสันตะปาปาโดยอเมริกัน GI และพลเรือนประจำการในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนาม นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือพ่อชาวอเมริกันที่ต้องการที่จะหาเด็กทางชีวภาพของพวกเขาที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยในระหว่างและหลังสงครามเวียดนาม คนไทยจะยินดีที่จะบริการเดียวกัน.